Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Инвестиционна среда в България

Конкурентни предимства на България

 • Икономическа и политическа стабилност;
 • Финансова стабилност - валутен борд до влизане в еврозоната;
 • Членство в НАТО и Европейския съюз;
 • Стратегическо географско разположение;
 • Либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители;
 • Най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз: 10%;
 • Нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 264 общини);
 • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер;
 • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.;
 • 5% данък върху дивидентите;
 • 10% "плосък данък" върху доходите на физическите лица;
 • 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията;
 • Продължаващо подобряване на административната среда - премахнати или облекчени са 83% от всички режими предложени за облекчаване; Премахване на ненужните, облекчаване и прехвърляне на някои регулаторни режими на неправителствения сектор;
 • Най-ниските оперативни разходи в ЕС;
 • Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.