Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Лаос

Относителната икономическа изолация на Лаос помогна икономиката на страната да не бъде засегната чувствително от глобална финансова криза и да продължи да расте през последните години. През 2012 година, успоредно с възстановяването на световната икономика, икономическият растеж на Лаос се ускори, а износът от страната се увеличи. За това спомогнаха увеличените световни цени на селскостопанските продукти и суровините, както и осъществяването на няколко енергийни проекта в Лаос. Основното предизвикателство през тази година за лаоското правителство е овладяването на инфлационния натиск и продължаване на реформите в икономиката на страната за създаване на благоприятна бизнес среда за частния сектор, което да подпомогне икономическото развитие на Лаос. Чуждестранните инвестиции в Лаос са предимно от азиатски страни и са насочени към усвояване на природните ресурси. След 2012 година преките чуждестранни инвестиции в Лаос да нараснаха. Акцент се поставя на инфраструктурните проекти. Работи се по изграждането на железопътна линия между китайския град Кунминг и столицата на Лаос, Виентян. В областта на външната търговия основна цел на лаоското правителство беше да стане член на Световната търговска организация(СТО). От страна на организацията беше дадена добра оценка на извършените в Лаос реформи в областта на данъчното законодателство, търговията и интелектуалната собственост. Подписаните с Япония и Китай двустранни търговски споразумения бяха с условие приемане на Лаос в Световната търговска организация. На 3 февруари 2013 година, Лаос се присъедини официално към СТО.

През 2012 година Лаос постигна 7.9% икономически ръст. Инфлацията в страната е около 6%. Износът на страната за 2012 година достигна 2 милиарда щатски долара, а вносът – 2.5 милиарда щатски долара.

Най-големият търговски партньор на Лаос продължава да бъде Китай, като обемът на двустранната търговия се увеличава годишно с 50-60%. Положителен ефект оказва започналата да функционира през 2010 година Зона за свободна търговия между АСЕАН и Китай. За Китай се изнася от Лаос главно полезни изкопаеми, мебели и селскостопански продукти, а се внасят строителни материали, електроенергия, автомобили, електроуреди и домашни потреби.

През последните няколко години търговският стокообмен между Лаос и Индия е нараснал няколкократно. Основно се внасят от Индия метали, машини и електроуреди. Индийски компании инвестират значителни капитали в Лаос, главно в плантации за чер пипер, добив на желязна руда и дърводобив.

Руски енергийни компании планират да построят в Лаос три бодноелектрически централи в съдружие с италиански и тайландски партньори. Трите електроцентрали ще произвеждат общо 2 200 гигаватчаса електроенергия.

Чуждите инвеститори насочват интересите си в области като селското стопанство, рудодобив, туризъм и производство на облекла. През последните две години, най-голямо развитие в страната, благодарение на чуждите инвестиции, са получили рудодобивът, енергетиката и банковият сектор. От 2007 година до 2012 година общият обем на инвестициите в страната е бил средно 32% от брутния вътрешен продукт, като само 10% са били отпуснати от правителството. В следващите години ще се насочат усилията към подобряване на инфраструктурата. Общинските и провинциалните власти сключват договори с частни компании за финансиране строителството на пътища срещу предоставяне на концесия.

Друга област, в която правителството на Лаос насочва усилията си, е селското стопанство и увеличаване производството на хранителни продукти. Ще се търсят чужди инвестиции за увеличаване на добивите от кафе, царевица, фъстъци, органични зеленчуци, захарна тръстика, тютюн и банани. В областта на животновъдството, се планират инвестиции за ферми за отглеждане на телета и свине.

В рудодобивния сектор се отчита бързо развитие, благодарение на чужди инвеститори, основно от Китай и Австралия. Разработват се обекти за добив на мед, злато и сребро.

В отношенията между България и Виетнам съществуват перспективи за развитие на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката, селското стопанство, преработващата и отбранителната промишленост. За Лаос биха могли да бъдат изнасяни от България вина, лекарства, тютюн, машиностроителни изделия и оборудване.

На лаоската страна могат да бъдат предоставяни технологии за производство на фармацевтични продукти и биотехнологии в областта на хранителната промишленост.