Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Инвестиционна среда във Виетнам

През последните години Виетнам постигна голям успех в привличането на преки чуждестранни инвестиции. Поддържаха се нива на преки чуждестранни инвестиции от 10-11 милиарда щатски долара годишно в периода 2008-2013 година, в сравнение с почти нищо, само преди едно десетилетие. Привлекателността на Виетнам за чуждестранните инвеститори беше породена до голяма степен от откритата правителствена политика, насърчаващи преките чуждестранни инвестиции, географското положение на страната, намираща се в близост до световните вериги за доставки, политическата и икономическа стабилност, както и изобилие от трудовите ресурси.

Виетнам официално насърчава чуждестранните инвестиции като част от стратегията си за развитие, а правителството заяви своята ангажираност за подобряване на бизнес и инвестиционния климат в страната. Законът за инвестициите от 2005 г. определя правната рамка за чуждестранни инвестиции във Виетнам.

Виетнам стана 150-та членка на Световната търговска организация на 11 януари 2007. Ангажиментите на Виетнам в рамките на Световната търговска организация са да се увеличи достъпът до пазара на стоки и услуги, да се създаде по-голяма прозрачност в регулаторните и търговски практики, както и по-голяма равнопоставеност между виетнамските и чуждестранните компании. Виетнам пое ангажименти относно търговията със стоки ( тарифи , квоти и тавани върху земеделските субсидии) и с услуги (разпоредби за достъп до чуждестранните доставчици на услуги и свързаните с тях условия). Той е също така се ангажира да прилага споразуменията относно интелектуалната собственост, инвестиционните мерки, митническата дейност, техническите пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки, разпоредбите за лицензиране на вноса, антидъмпинговите мерки, както и правилата за произход. Виетнам е постигнал напредък в осъществяването на своите двустранни и международни задължения.

Правителството на Виетнам провежда редовни срещи с частния сектор, в това число с местни и чуждестранни фирми и бизнес асоциации, за да се обсъдят важни въпроси. Чуждестранните инвеститори използват тези срещи, за да привлекат вниманието към инвестиционните пречки във Виетнам. Тези форуми, заедно с честите разговори между правителствени представители и чуждестранните инвеститори, позволиха на чуждестранните инвеститори да коментират много правни и процедурни реформи.

Законът за инвестициите от 2005 г. заедно с постановления и циркулярни писма по неговото прилагане, регулира инвестициите във Виетнам, включително и правата на инвеститорите и техните задължения, инвестиционните стимули, дейността на държавната администрация относно инвестиционните процедури, както и офшорните инвестиции. Законът за инвестициите предвижда също така гаранции срещу национализация или конфискация на активи, и се отнася както за чуждестранните, така и за местните инвеститори. Законът за инвестициите определя забранените и ограничените за инвестиции области, но има и допълнителни закони, които прилагат условията за инвестиции в сектори като минното дело, пощенските и телекомуникационните услуги, търговията с недвижими имоти, банковото дело, ценните книжа и застраховането.

Законът за инвестициите предвижда пет основни форми на преки чуждестранни инвестиции:

  1. 100% чуждестранна собственост в местни предприятия;
  2. Съвместни предприятия между местни и чуждестранни инвеститори;
  3. Бизнес договори , като например, договори за бизнес сътрудничество, споразумения "Построй и експлоатирай", споразумения "Построй и предай";
  4. Капиталов принос за управлението на една компания;
  5. Сливания и придобивания.

Чуждестранните инвеститори могат , с някои ограничения, да инвестират косвено чрез закупуване на ценни книжа или инвестиране чрез финансови посредници.

Списъкът на секторите, в които се насърчават инвестиции, включва високите технологии, селското стопанство, трудоемките промишлености ( с персонал 5000 или повече наети лица), развитието на инфраструктурата, както и проекти, предвидени в отдалечени и планински райони.

Търговският закон от 2005 г. и документите за неговото прилагане позволяват на чуждестранните дружества да създадат клонове или представителства. Клоновете могат да извършват търговска дейност, а на представителните офиси се разрешава да поддържат връзка с клиенти, да преговарят и да сключват договори от името на тяхната компания-майка, да провеждат проучване на пазара, но те не могат да участват в търговски сделки или да развиват стопанска дейност.