Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Виетнам

        Виетнам е бързо развиваща се страна с традиции в селското стопанство. През 1989 година страната преструктурира икономиката си от планова в смесена пазарна икономика със социалистическа ориентация. Оттогава насам Виетнам е сред най-бързо развиващите се държави в света, а този период остава известен като "Дой мой" — "Обновлението". След 2000 година започва и процес на силно интегриране към световната икономика — включително и приемането на страната в Световната търговска организация.

  Икономическата дейност е съсредоточена в малки и средни частни предприятия, докато големите предприятия със стратегическа важност остават в държавни ръце. През 2001 година Виетнамската комунистическа партия одобрява нов 10-годишен план, според който трябва да се засили ролята на частните предприятия, а в същото време да се запази водещата роля на държавата в икономиката.

     Икономиката на Виетнам остана стабилна през 2019 година като показа развитие, подкрепено от силно вътрешно търсене, устойчиво производство и солидни преки чуждестранни инвестиции. Прогнозите за 2020 година са за значително забавяне на икономическия ръст на страната поради пандемията от COVID-19.

        Излишъкът по текущата сметка се увеличи през 2019 година, но, вероятно ще се свие рязко през 2020 година. Въпреки икономическото забавяне и рисковете за спад на производството поради COVID-19, прогнозира се, че икономическият растеж във Виетнам ще остане един от най-високите в региона.

        През 2019 година беше отбелязан ръст на брутния вътрешен продукт на Виетнам от 7,0%. Стабилен растеж от 8,9% отбеляза промишлеността, а услугите - 7,3%, с което компенсираха забавянето на селското стопанство. Производството нарасна с 11,3%, добивната индустрия - с 1.3%, а строителството показа устойчив растеж над 9%. Разширяването на услугите беше стимулирано от развитието на туризма, банковото дело и финансите, услугите на едро и транспорта. Продължителната суша и африканската чума по свинете забави растежа в селското стопанство до 2,0%, което е почти половината от 3,8% през 2018 година.

        От страна на търсенето, силният растеж беше ръководен от 7.4% ръст в частното потребление, тъй като доходите на средната класа продължиха да се увеличават, а инфлацията остана стабилна. Междувременно, общественото потребление се понижи от 6,3% ръст през 2018 година до 5,8% през 2019 година, тъй като фискалната консолидация продължи.

        Ръстът на инвестициите остана стабилен въпреки забавянето от 8,2% през 2018 година до 7,9% през 2019 година. Виетнам привлече 38 милиарда щатски долара преки чуждестранни инвестиции, нараснали със 7,2% спрямо предходната година. Инвестициите от Китай и Хонг Конг се удвоиха през 2019 година. Този стабилен приток на чуждестранен капитал стимулира частните инвестиции, но бавното изплащане задържа публичните инвестиции.

        Износът на Виетнам се увеличи до 263 милиарда долара и този обем допринесе за положително външнотърговско салдо от около 10 милиарда щатски долара. Фирмите с чуждестранна инвестиция имат принос за 70% от износа на страната. САЩ бяха най-големият външен пазар на Виетнам през 2019 година.       

        Вносът на страната беше 253 милиарда щатски долара. Най-голям вносител Виетнам продължи да бъде Китай с 33% дял, следван от Република Корея с 19% и страните от Югоизточна Азия с 13%.

        Инфлацията през 2019 година беше средно 2.8%, бидейки най-ниската за последните 3 години, задържана от ниските световни цени на горивата, въпреки увеличенията в цените на електроенергията, здравеопазването и образованието, както и цените на храните, които се повишиха поради сушата и африканската чума по свинете.

        Силните икономически основи, включително стабилният приток на чуждестранен капитал подкрепи виетнамския донг, чиято сила също укроти инфлацията. Държавната банка на Виетнам води разумна парична политика през 2019 година. Ниската и стабилна инфлация й позволи да намали лихвения процент. През септември 2019 година тя подкрепи  растежа като намали лихвата за рефинансиране с 0,25%.

        Това първо намаление от юли 2017 година засили настроенията на пазара, но не и пазарната ликвидност и ръстът на кредитите остана под контрол на по-малко от 14%. През ноември 2019 година Централната банка понижи лимита на лихвените проценти по депозитите във виетнамски донги под 6 месеца и на краткосрочните кредити в донги на приоритетни сектори.

        Излишъкът по текущата сметка се разшири до еквивалент от 2,4% от брутния вътрешен продукт през 2018 г. до приблизително 5,0% през 2019 година, подкрепен от голям търговски излишък и стабилни парични преводи, оценени на 9.3 милиарда щатски долара. Износът на стоки се увеличи с 8%, воден от 10% ръст за мобилните телефони, електрониката и компоненти, които представляват 33% от износа. Вносът на стоки  нарасна със 7% поради увеличеното производство на компютри, електроника и части, както и отрази 21% увеличение на вноса на петрол.

        Излишъкът по финансовата сметка се оценява на 7,3% от брутния вътрешен продукт, стимулиран от големи нетни потоци както от преки чуждестранни инвестиции, така и от портфейлен капитал. С текуща и финансова сметки в излишък, общия платежен баланс излезе на излишък, оценен на 8,9% от брутния вътрешен продукт.

        По-силният платежен баланс даде възможност на Централната банка да създаде валутни резерви, които покриват вноса за 2,7 месеца в края на 2018 година до 3,6 месеца  през 2019 година. Валутният курс на виетнамския донг спрямо щатския долар остана стабилен през 2019 година, но поскъпна с 2% спрямо китайския юан.

   Фискалната консолидация продължи през 2019 година. Бюджетният дефицит се намали от еквивалент на 3,7% от брутния вътрешен продукт

през 2018 година до приблизително 3,5%. Ръстът на приходите нарасна от 5,0% през 2018 година до 7,3% през 2019 година, по-специално от увеличеното събиране на  вътрешен акциз.

        Междувременно, растежът на публичните разходи бе намален от 15,3% през 2018 година до 6,7% през 2019 година. Продължаващо затягане от страна на правителството на гаранциите за заем, съчетано със стабилен икономически растеж допринесе за по-нататъшно намаляване на съотношението на публичния и публично гарантирания дълг от връх, равен на 63,7% от брутния вътрешен продукт през 2016 година до приблизително 54,8% през 2019 г.

        Разрешаването на проблема с необслужваните заеми напредва, но бавно. Официалният им процент от всички банкови кредити спадна до 1,9% в края на 2019 година. Високорисковите заеми, отпуснати от банките бяха 4.9% от общия размер на непогасените банкови заеми в края на декември 2019 година.

        Спазването на изискванията за капиталова адекватност на Срещата Базел II остана предизвикателство, като половината от местните банки в края на 2019 г все още не отговаряха на изискванията, което подтикна удължаването на срока до 2023 година.

        Разпространението на COVID-19 и произтеклото от него рязко глобално икономическо забавяне, вероятно ще намали ръста на виетнамската икономика до 4,8% през 2020 година.

        Възникването на пандемията се отрази отрицателно на цялата основна търговия и инвестиции във Виетнам, а така също и на неговите най-важни партньори: Европейския съюз, Китай, Република Корея, Япония и САЩ.

        Въздействието на пандемията върху Виетнам се изрази в тотален срив като в търсенето, така и в предлагането почти във всяка област на икономиката. Забави се растежът до 3.8% през първото тримесечие на 2020 година от 6.8% за същия период на 2019 година. Ограниченията за пътуване задържаха растежа на вътрешното потребление през първото тримесечие на 2020 година. Ръстът на продажбите на дребно спадна до 4.7% през първото тримесечие на годината от 12,0% за същия период на миналата година. Притокът и изплащането на преки чуждестранни инвестиции също се забавиха. През януари и февруари 2020 година регистрацията на чуждестранни инвестиции се сви с 23.6% спрямо година по-рано, докато изплащането спадна с 5,0%.

        С рязкото свиване на световната търговия ръстът на износа и вноса на Виетнам се забави и прогнозите са за намаляване на експорта до 5,3% през 2020 година, а на вноса - до 4,7%. Очакванията са, че износът ще се възстанови до 7,8% ръст през 2021 година, а вносът -  до 6,8%.

        През цялата 2020 година инфлацията в страната се очаква да достигне средно 3,3% и да нарасне допълнително до 3,5% през 2021 година. Ако пандемията се влоши повече от прогнозираното в момента, и особено ако цените останат високи, инфлационният натиск може да се засили.

        Замрелият поради пандемията бизнес значително отслаби търсенето на кредит. В края на февруари 2020 година ръстът на кредитите е нараснал с 0,1% от края на 2019 година, което е най-ниският процент в страната за същия период през последните 6 години. За да подкрепи засегнатите фирми, виетнамското правителство представи на 4 март 2020 година облекчение в размер на 10,8 милиарда щатски долара за преструктуриране на дълговете, намали и отмени някои тарифи и такси. Впоследствие Централната банка намали основния лихвен процент с 0,5% –1,0%, намали и лихвени лимити по депозитите във виетнамски донги, които са за по-малко от 6 месеца и при краткосрочно кредитиране в донги в приоритетни сектори на икономиката.

        Целта на правителството за фискален дефицит от 3,4% през 2020 година може да е трудно постижима, като се има предвид намаленото събиране на данъци от доходите и приходите от износа, значителното увеличение на разходите за здравеопазване и фондовете за заетост, както и фискалния пакет на стойност 1,3 милиарда щатски долара, с който  се намаляват данъците и таксите на засегнатите фирми и се отлага плащането на данъци. Следователно, очаква се фискалният дефицит да се увеличи до еквивалента на 4,2% от брутния вътрешен продукт през 2020 година, преди да се подобри до 3,5% през 2021 година.

      Въпреки потенциално голямото въздействие на COVID-19, икономическите основи на Виетнам остават устойчиви. Ако епидемията приключи до края на първата половина на 2020 година, растежът на виетнамската икономика може да се възстанови до 6.8% през 2021 година и да остане висок в средносрочен и дългосрочен план.

        Двигателите на икономическия растеж на Виетнам - растящи доходи на средната класа и динамичен частен сектор - остават стабилни. Средната класа във Виетнам е една от най-бързо развиващите се Югоизточна Азия. Тя се е удвоила по размер от 2014 година до 33 милиона, което е една трета от населението  страната.

        Бизнес средата, също така, продължава да се подобрява. Изплащането на публичните инвестиции се подобри значително, нараствайки с близо 18% през януари – февруари 2020 година. Ще продължи да се подобрява през 2020 година, тъй като това е приоритетна фискална мярка в отговор на пандемията от COVID-19.

        Големият брой на споразумения за свободна търговия, в които Виетнам участва, обещават подобрен достъп до световните пазари.

        Виетнам се интегрира много добре в световната икономика и премина бързо нагоре по глобалната верига на доставки, започвайки от износ на селскостопански продукти и достигна до електроника. Общата му търговия сега се оценява на два пъти от брутния вътрешен продукт, като бързо се превърна в значим производствен център в Югоизточна Азия.