Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Тайланд

Брутният вътрешен продукт/БВП/ на Тайланд за 2010 година е 318,9 милиарда щатски долара. В сравнение с 2009 година, ръстът на БВП е 7,8%. Частта на земеделието в БВП e намаляла с 2,3%, докато тази на промишленото производство е нараснала с 12,8%, а на услугите – с 4,6%. През 2011 година БВП е нараснал с 3,8% и е достигнал обем от 348,7 милиарда щатски долара. Отчетен е ръст в частта на земеделието в БВП с 2,2%, на промишленото производство – с 4,2% и на услугите – с 3,7%. БВП на човек от населението през 2010 година е 8 708 щатски долара, а в края 2011 година е достигнал 9 122 щатски долара.

Вносът в страната за 2010 година е 161.27 милиарда щатски долара, а износът – 193.61 милиарда щатски долара. През 2011 година е реализиран износ от 245.53 милиарда щатски долара и внос от 216.48 милиарда щатски долара. Тайланд прави най-голям износ за САЩ(10.9% от общия годишен износ), следвани от Китай(10,6%), Япония(10.3%), Хонг Конг(6,2%), Австралия(5,6%), Сингапур(5%) и Малайзия(5%). Най-много стоки в страната се внасят от Япония(18,7% от общия годишен внос), следвана от Китай(12,7%), Малайзия(6,4%), САЩ(6,3%), ОАЕ(5%), Сингапур(4,3%), Южна Корея(4,1%).

Безработицата в Тайланд през 2011 година е 1%, а инфлацията – 4,1%.
Външният дълг на Тайланд в края на 2011 година е 84.9 милиарда щатски долара.

През 2011 година инвестициите в страната, като цяло, са нараснали с 6%, но е отчетен спад на чуждестранните инвестиции.

Очакванията са, че през следващите няколко години тайландската икономика ще има ръст средно 4,8% годишно, движени основно от частното потребление и инвестиции.

Високите световни цени на суровините са допринесли за ускоряване темпа на инфлация през 2011 година в Тайланд, като потребителските цени са се повишили с около 4,1%. Прогнозите са за нарастване на инфлацията средно с 3,1% годишно през следващите пет години. Инфлационното въздействие на по-високите цени на петрола ще бъде ограничено с решението на предишното правителство да субсидира цената на дизела, който е важен фактор за възходящия ценови натиск.

Натискът върху заплатите може да се увеличи в резултат на ниския процент на безработица. Очаква се постоянен приток на трудови имигранти от Мианмар, Лаос и Камбоджа.

Според предвижданията на Азиатската банка за развитие, текущата сметка на Тайланд ще остане с излишък в периода до 2016 година - средно 2.3% от БВП, стимулирана от положителен външнотърговски баланс.

Въпреки че политическата несигурност в Тайланд ще продължи да се отразява на потребителите и бизнеса, прогнозите са, че темпът на икономически растеж няма да бъде силно повлиян от развитието на политическата ситуация. В периода 2014-16 година нарастването на БВП ще бъде средно 5% годишно, в резултат от по-големия глобален растеж и нарастващото вътрешно търсене.

Едно от основните предизвикателства пред тайландското правителство ще бъде поддържането на ръст на БВП в период, в който се възстановява световната икономика и продължава съкращаването на разходите от правителствата на държавите в развития свят.

Прогнозите са за намаляване на търсенето на тайландски стоки. Така, износът ще има малък принос за растежа на БВП. Съществува риск, растежът в развитите икономики да бъде по-слаб от очакваното. Това от своя страна ще има значително неблагоприятно въздействие върху скоростта на растеж в зависими от износа икономики като Тайланд.

Секторът на услугите ще бъде с дефицит в периода до 2016 година. Въпреки вътрешната политическа нестабилност, туризмът през 2010 и 2011 година бе подкрепен от възстановяването на световната икономика и нарастването на доходите. Отчита се положително въздействие на тайландския туристически пазар, но инвестициите в туризма продължават да са уязвими към всяко ново влошаване на вътрешната политическа ситуация или обстановката на сигурност.

Правителството на Тайланд планира възможността за създаване на суверенен инвестиционен фонд, който да инвестира част от валутните резерви на страната в задгранични активи, включително в инфраструктурата на други членове на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Валутните резерви на Тайланд са се увеличили през последните години, достигайки 187 милиарда щатски долара в средата на август 2011 година, от 167.5 милиарда щатски долара в края на 2010 година и 135.5 милиарда щатски долара в края на 2009 година.